flagSK flagGB
Informácie > Úrovne EMP

Základné informácie o úrovniach elektromagnetických polí:

Na základe realizovaných výpočtov a meraní elektromagnetických polí v 68 mestách SR Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja, s počtom obyvateľov väčším ako 10 tisíc je možné uviesť nasledovné informácie:

  • Výpočty boli realizované na ploche 3960 kilometrov štvorcových (cca 8 % územia SR), na ktorom žije viac ako 2 mil. obyvateľov (cca 38 %). Na základe výsledkov je možné konštatovať, že v žiadnom meste nebola prekročená akčná hodnota intenzity elektrického poľa. Najväčšia vypočítaná hodnota intenzity elektrického poľa: 5,5 V/m, bola vypočítaná v meste Košice.

  • Viac ako 90 % vypočítaných hodnôt intenzity elektrického poľa je menších ako 0,5 V/m. Podrobnejšia informácia o početnosti vypočítaných hodnôt E v jednotlivých intervaloch je na obrázku.

  • V období 01/2011 až 09/2015 boli realizované merania na viac ako 20 tis. miestach v rámci SR. Všetky namerané hodnoty intenzity elektrického poľa boli nižšie ako akčné hodnoty definované vyhláškou MZ SR č. 534/2007 Z.z. Najväčšie hodnoty boli namerané v pásme GSM.

Ortofotomapa, DTM, 3D model © EUROSENSE s.r.o., GEODIS Slovakia s.r.o. State: year 2014
VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, Copyright © 2015 VUJE, a.s., Všetky práva vyhradené. / All rights reserved.