flagSK flagGB
Informácie > O projekte

Projekt
Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí

bol riešený od 01/2011 do 09/2015 na základe podpory Výskumnej agentúry (v minulosti Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ) v rámci operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Hlavným riešiteľom projektu bola spoločnosť VUJE, a.s., spoluriešiteľom bola Katedra elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom projektu bolo vypracovanie máp elektromagnetických polí pre mestá SR s počtom obyvateľov nad 10 tisíc a ich sprístupnenie širokej laickej a odbornej verejnosti. Do projektu nemohli byť vzhľadom na podmienky výzvy projektu zahrnuté mestá Bratislavského kraja. Výsledky sú vo forme digitálnych máp elektromagnetických polí dostupné na internete prostredníctvom stránky www.emp.vuje.sk. Slovenská republika sa tak zaradila medzi krajiny EÚ, ktoré plnia uznesenie Európskeho parlamentu o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (uznesenie 2008/2211(INI) z 2. apríla 2009). Toto uznesenie vyzýva členské štáty EÚ na sprístupnenie máp zobrazujúcich expozíciu EMP a zverejnenie informácií o problematike EMP na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup.

Sprístupnenie máp pomocou internetovej stránky prináša aj ďalšie výhody ako:

  • Informovanie verejnosti o dosahovaných úrovniach elektromagnetických polí, výsledky monitorovania, identifikovanie umiestnenia jednotlivých zdrojov a ich základných charakteristík a pod., ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti obyvateľov.
  • Efektívnejšie plánovanie a smerovanie prostriedkov na opatrenia znižujúce riziká v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.
  • Informovanie prevádzkovateľov zdrojov elektromagnetických polí (mobilní operátori, poskytovatelia internetových služieb, elektroenergetické a telekomunikačné spoločnosti), ktoré ich môžu využiť v procese plánovania a prípravy nových zariadení (zdrojov elektromagnetického poľa).
  • Využitie informácií úradmi verejného zdravotníctva SR alebo výskumnými organizáciami ako vstupné informácie pre ďalšie špecializované analýzy a hodnotenia.
  • Skvalitnenie rozhodovacieho procesu pre orgány štátnej a verejnej správy, napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.


Ortofotomapa, DTM, 3D model © EUROSENSE s.r.o., GEODIS Slovakia s.r.o. State: year 2014
VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, Copyright © 2015 VUJE, a.s., Všetky práva vyhradené. / All rights reserved.