flagSK flagGB
Informácie > Použité postupy

Postupy objektivizácie EMP:

V zmysle Vyhlášky MZ SR 534/2007 Z.z. sa na posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu majú používať iba vedecky podložené normy, postupy a odporúčania, ktoré umožňujú stanoviť hodnoty elektromagnetického poľa. VUJE, a.s. sa problematikou elektromagnetických polí aktívne zaoberá od roku 2005. V tejto oblasti riešila viacero významných projektov.

Medzi najvýznamnejšie patria:
 • Projekt č. APVT-99-021604 „Výskum elektromagnetických vyžarovacích charakteristík v okolí elektroenergetických zariadení vvn a zvn elektrizačnej sústavy SR.
 • Projekt č. APVV-0399-06 „Výskum rozloženia elektrických a magnetických polí vonkajších rozvodní elektrizačnej sústavy SR“.
VUJE zároveň prevádzkuje akreditované skúšobné laboratórium elektromagnetických polí.

V rámci projektu Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí boli na objektivizáciu dosahovaných úrovní elektromagnetických polí použité nasledovné postupy:

1. Výpočty elektromagnetických polí

Výpočty elektromagnetických polí predstavujú najvýznamnejšiu a najzložitejšiu činnosť vykonávanú v projekte. Všetky výpočty boli realizované na reálnych digitálnych modeloch jednotlivých miest, zahrnutých v projekte. Každý digitálny model obsahuje:

 • Reálny profil terénu.

  Ide o digitálny model terénu spracovaný fotogrametricky formou vektorového mapovania zlomových hrán terénu a podrobných výškových bodov v rastri 2 m x 2 m a 10 m x 10 m.

 • Trojrozmerný model budov.

  Modely jednotlivých budov boli vytvorené na základe podkladov vektorového mapovania obvodu strešných plášťov budov pre zastavané územie jednotlivých miest. Modely terénu a budov boli spracované na základe leteckých snímok nie starších ako z roku 2008.

 • Modely zdrojov elektromagnetických polí.

  Jednotlivé zdroje elektromagnetických polí boli modelované s využitím dostupných informácií. Údaje použité vo výpočtoch boli priebežne aktualizované. Výsledky uvedené na www.emp.vuje.sk nie sú staršie ako z roku 2014. Pre presné umiestnenie zdrojov bolo potrebné využiť aj zisťovanie aktuálnej situácie na mieste, ortofotomapy, prípadne iné dostupné stránky na internete.

Vo výpočtoch boli uvažované iba vysielače, u ktorých bol dovolený vyžiarený výkon (ERP) väčší ako 4W.

Výpočty boli uskutočnené pomocou špecializovaného softvéru zohľadňujúceho fyzikálne javy šírenia elektromagnetických vĺn (odraz, tlmenie a ohyb elektromagnetických vĺn). Pri výpočtoch neboli modelované elektrické vedenia a transformačné stanice, nakoľko neboli súčasťou zadania projektu.

Výsledky veľkoplošných simulačných výpočtov reprezentujú priestorové rozloženie intenzity elektrického poľa (E) vo výške 1,7 m nad zemou v rastri 2 m x 2 m. Pri výpočtoch boli použité maximálne dovolené vyžarovacie výkony pre všetky modelované vysielače (bez časového rozdelenia výkonu), čo predstavuje najnepriaznivejšie podmienky z pohľadu veľkosti EMP v ich okolí. Vypočítané hodnoty by tak mali predstavovať najvyššiu možnú intenzitu elektrického poľa.

2. Meranie elektromagnetických polí

Merania elektromagnetických polí boli vykonávané pomocou mobilných meracích jednotiek. Ide o osobné automobily vybavené meracou technikou, príslušným hardvérom a softvérom. Vývoj a testovanie spomínaných meracích jednotiek boli zabezpečované špecialistami VUJE, a.s., pričom boli využité dlhoročné skúsenosti VUJE s vývojom meracích systémov. Mobilné meracie jednotky umožňujú automatizované merania viacerými meracími prístrojmi, v pásme od 100 kHz do 18 GHz, takmer za každých poveternostných podmienok. Na meranie EMP sa využívajú meracie prístroje firmy Narda. Ide o selektívne meracie prístroje SRM 3006 a širokopásmové meracie prístroje EMR 300 a jeho novšiu verziu NBM 550. Mobilné meracie jednotky boli podrobené skúšobnému porovnávaciemu meraniu, ktoré realizoval Výskumný ústav spojov Banská Bystrica. Porovnávacie merania preukázali, že mobilné meracie jednotky sú spôsobilé na meranie EMP. Merania elektromagnetických polí zároveň spĺňajú požiadavky uvedené v národnej legislatíve, ako aj požiadavky platných noriem STN, zaoberajúcich sa problematikou meraní EMP (najmä STN EN 50413 a STN EN 50492). Od roku 2011 bolo v rámci projektu realizovaných viac ako 49 tisíc meraní na cca 18 tisíc miestach.

Pri posudzovaní nameraných výsledkov je potrebné si uvedomiť, že mnohé technológie používané v telekomunikáciách počas dňa regulujú svoj vyžarovaný výkon, a preto namerané hodnoty nie je možné chápať ako maximálne (v inom čase môžu byť namerané aj vyššie hodnoty intenzity elektrického poľa).

3. Monitorovanie elektromagnetických polí

V rámci projektu bol realizovaný aj monitoring elektromagnetických polí, ktorý bol uskutočnený pomocou monitorovacej stanice AMS 8060 od firmy NARDA. Ide o selektívny merací prístroj s frekvenčným rozsahom od 75 MHz do 3 GHz. Cieľom monitorovania bolo získať informácie o časových priebehoch EMP v jednotlivých frekvenčných pásmach. Zoznam jednotlivých pásiem je v nasledovnej tabuľke.

Pásmo Frekvencia
[MHz]
Popis
PP LOW 78-87 hasiči, policajti, bezdrôtový obecný rozhlas, záchranári
FM 88-108 rádiové vysielače
PP HIGH 147-174 hasiči, policajti, bezdrôtový obecný rozhlas, záchranári
TELEMETRIA 300-430 pozemná pohyblivá služba
PMR 433-470 civilné vysielačky
DVBT 471-860 vysielače digitálneho TV signálu
SRD 863-870 sieť pre zariadenia s krátkym dosahom, vysielačky, diaľkové ovládanie
GSM 917-960 mobilné telefóny
RADARY 960-1215 prehľadové radary
IRT2000 1427-1516 obranné systémy, družice
MODULFM 1776-1800 modulačné FM linky
DCS1800 1810-1880 mobilné telefóny
DECT 1880-1900 bezdrôtový prenos hlasu a dát
UMTS 2100-2170 mobilná sieť 3. generácie
MMDS 2200-2300 distribučná sieť na prenos TV signálov
WIFI 2400-2500 bezdrôtová sieť na pripojenie k internetu
MMDS2 2500-2700 distribučná sieť na prenos TV signálov
Total 75-3000 celková nameraná intenzita elektrického poľa

Monitorovacia stanica AMS 8060 bola počas realizácie projektu umiestnená na viacerých miestach, prevažne na strechách obytných výškových budov, prípadne škôl alebo budov v majetku samospráv. Výsledky monitorovania sú dostupné vo forme dokumentu pdf, ktorý obsahuje informácie o mieste merania (GPS pozícia, fotodokumentácia z miesta inštalácie) a grafickú reprezentáciu výsledkov vo forme časového priebehu intenzity elektrického poľa a intervalovom rozptyle hodnôt v jednotlivých monitorovaných pásmach.


Ortofotomapa, DTM, 3D model © EUROSENSE s.r.o., GEODIS Slovakia s.r.o. State: year 2014
VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, Copyright © 2015 VUJE, a.s., Všetky práva vyhradené. / All rights reserved.